BASES

BASES DEL CONCURS / CATALÀ

1. OBJECTE:

El Museu Marítim de Barcelona  amb la col·laboració de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, amb patrocini de Casa del Libro, i la col·laboració de Seix Barral, Alienta Editorial, Ariel, Austral, Cross Books, Destino i Crítica, la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
, convoquen el V Concurs de Microrelats Marítims, amb la voluntat de contribuir al coneixement de la cultura marítima.

El concurs està adreçat a qualsevol persona major de 10 anys.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS MICRORELATS:
Aquesta edició el concurs gira entorn el TITANIC. Tots els microrelats hauran d'estar inspirats en aquest vaixell i el seu infortuni.

Els microrelats hauran de tenir una extensió màxima de 150 paraules, i es podran presentar en català o castellà. 

Els microrelats han de ser obres originals i inèdites.

3. PERSONES PARTICIPANTS:
El concurs està obert a qualsevol persona major de 10 anys. S'estableixen tres categories:
  1. Persones nascudes entre els anys 2005-2007
  2. Persones nascudes entre els anys 2002-2004
  3. Persones majors de 16 anys
4. CRITERIS DE VALORACIÓ:
Les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents:
§         L'originalitat
§         La fidelitat a la temàtica proposada
§         La capacitat d'impacte del relat

5. PROCEDIMENT PER CONCURSAR:

Els relats s'enviaran des del formulari d'inscripció que trobareu al blog http://microrelatsmmb.blogspot.com.es/, a la pestanya PARTICIPA AQUÍ
Els microrelats es publicaran al blog http://microrelatsmmb.blogspot.com.es/ en ordre d'arribada. El blog s'anirà actualitzant periòdicament fins a la data límit d'entrega dels microrelats.
Cada participant podrà enviar tants relats com vulgui, però només optarà a un premi.
La participació en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases.
Serà necessari el consentiment dels majors d’edat, que ostentin la tutela dels menors (noms, cognoms i DNI) de setze anys.
  
6. TERMINIS:
 
El termini de presentació dels microrelats serà el comprès entre el 25 de febrer i el 21 de maig de 2017. L'entrega dels premis als guanyadors tindrà lloc el dia 16 de juny de 2017, al Pailebot Santa Eulàlia (o al Museu Marítim de Barcelona, en cas que no es pugui dur a terme al pailebot).

7. JURAT:
 
El jurat estarà format per:


§       Un representant del MMB
§       Un representant de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
§       Un representant de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 7 de juny de 2017.
S'escolliran tres microrelats guanyadors per a cada categoria.

8. PREMIS:

§         1r premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l'MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones, i un e-reader per cortesia de CASA DEL LIBRO.
§         2n premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l'MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones, i un lot de llibres.
§         3r premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l'MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones.

9. RESERVA DE DRETS DE REPRODUCCIÓ:
 
Els organitzadors es reserven el dret de fer difusió dels microrelats concursants en qualsevol mitjà amb la llicència Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/, i la cessió es farà gratuïtament, sense límit de temps i per l'àmbit territorial mundial.

10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
 
Les dades de caràcter personal que les persones participants comuniquin al MMB per participar en aquest concurs es recolliran i seran tractades de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa. El fitxer corresponent serà "MMB Activitats Culturals i Educatives", que té com a finalitat recollir les dades personals dels interessats que s'inscriuen i realitzen activitats del Museu i, que seran destruïdes un cop finalitzada la resolució i adjudicació d'aquest concurs.

Pel que fa al guanyador s'ha d'informar que es farà difusió de les seves dades, per la web del Consorci, les xarxes socials, publicacions, llibres, revistes, memòries d'activitats i qualsevol altre mitjà de comunicació pública del Consorci.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), els participants podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, mitjançant correu electrònic a l'adreça informacio@mmb.cat, o per escrit presentat en el Registre General del Consorci, AV. Drassanes s/n, 08001 - Barcelona.

11. NORMATIVA D'APLICACIÓ:
 
En tot el que no es preveuen aquestes bases són d'aplicació les Bases Generals Reguladores de les accions organitzades pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, aprovades per resolució de la direcció general de data 8 de setembre de 2011, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions catalanes, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

-------------------------------------------------------------------------------

BASES DEL CONCURSO/ CASTELLANO

1. OBJETO:

El Museo Marítimo de Barcelona con la colaboración de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, con el patrocinio de Casa del Libro, y la colaboración de Seix Barral, Alienta Editorial, Ariel, Austral, Cross Books, Destino y Críticala Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona y el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, convocan el V Concurso de Microrelatos Marítimos, con la voluntad de contribuir al conocimiento de la cultura marítima.

El concurso está dirigido a cualquier persona mayor de 10 años.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MICRORRELATOS:

En esta edición el concurso toma como base el TITANIC. Todos los microrelatos deberán estar inspirados en este barco y su infortunio.

Los microrrelatos deberán tener una extensión máxima de 150 palabras, y se podrán presentar en catalán o castellano.

Los microrrelatos deben ser obras originales e inéditas.

3. PERSONAS PARTICIPANTES:

El concurso está abierto a cualquier persona mayor de 10 años. Se establecen tres categorías:
  1. Personas nacidas entre los años 2005-2007
  2. Personas nacidas entre los años 2002-2004
  3. Personas mayores de 16 años
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Las personas miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios:
§         La originalidad
§         La fidelidad a la temática propuesta
§         La capacidad de impacto del relato
  
5. PROCEDIMIENTO PARA CONCURSAR:

Los relatos se enviarán desde el formulario de inscripción que encontrará en el blog http://microrelatsmmb.blogspot.com.es/ en la pestaña PARTICIPA AQUÍ.

Los microrelatos se publicarán en el blog http://microrelatsmmb.blogspot.com.es/ por orden de llegada. El blog se irá actualizando periódicamente hasta la fecha límite de entrega de los microrrelatos.

Cada participante podrá enviar tantos relatos como desee, pero sólo optará a un premio.

La participación en el concurso comporta la aceptación de estas bases.

Será necesario el consentimiento de los mayores de edad que ostentan la tutela de los menores (nombres, apellidos y DNI) de 16 años.

6. PLAZOS:
  
El plazo de presentación de los microrrelatos será el comprendido entre el 25 de febrero y el 21 de mayo de 2017. La entrega de los premios a los ganadores tendrá lugar el día 16 de junio de 2017 en el pailebote Santa Eulàlia (o en el Museu Marítim de Barcelona, siempre y cuando no se pueda celebrar en el pailebote).
  
7. JURADO:
  
El jurado estará formado por:
  • Un representante del MMB
  • Un representante de Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
  • Un representante de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.
El veredicto del jurado se dará a conocer el día 7 de junio de 2017.
Se escogerán tres microrrelatos ganadores para cada categoría.
  
8. PREMIOS:
§         1º premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB (de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas, y un e-reader, por cortesía de CASA DEL LIBRO.
§         2º premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB (de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas, y un lote de libros.
§         3er. premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB (de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas.

9. RESERVA DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN:
 
Los organizadores se reservan el derecho a difundir los microrrelatos concursantes en cualquier medio con la licencia Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ y la cesión se hará gratuitamente, sin límite de tiempo y para el ámbito territorial mundial.

10. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
  
Los datos de carácter personal que las personas participantes comuniquen al MMB para participar en este concurso se recogerán y serán tratados de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y del Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. El fichero correspondiente será "MMB Actividades Culturales y Educativas", que tiene por finalidad recoger los datos personales de los interesados ​​que se inscriben y realizan actividades del Museo, y que serán destruidos cuando finalice la resolución y adjudicación de este concurso.

En cuanto al ganador, se informa que se hará difusión de sus datos, por la web del Consorci, las redes sociales, publicaciones, libros, revistas, memorias de actividades y cualquier otro medio de comunicación pública del Consorci.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición, mediante correo electrónico a la dirección informacio@mmb.cat, o por escrito presentado en el Registro General del Consorci, AV. Drassanes s/n, 08001 - Barcelona.

11. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
  
En todo lo no previsto en estas bases son de aplicación las Bases Generales Reguladoras de las acciones organizadas por el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, aprobadas por la resolución de la dirección general de fecha 8 de septiembre de 2011, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones catalanas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.